لیگ برتر سوئد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۳۰ پایان هاکن ۲ - ۳ آیک ۱ - ۲
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰ پایان ساندسول ۲ - ۱ فلکنبی ۲ - ۰
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰ پایان هلسنبورگ سوئد ۲ - ۱ مالمو ۱ - ۰
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰ پایان الفزبورگ ۲ - ۰ گفلی ۱ - ۰
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰ پایان گوتبورگ ۲ - ۱ دیورگاردن سوئد ۰ - ۰
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰ پایان یونکوپینگس ۰ - ۲ نورکوپینگ ۰ - ۱
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰ پایان اوریبرو ۳ - ۲ همربای ۲ - ۲
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰ پایان اوسترسوندس ۱ - ۰ کالمار سوئد ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ نورکوپینگ ۷ ۵ ۰ ۲ ۱۸ ۹ ۱۵
۲ دیورگاردن سوئد ۷ ۴ ۰ ۳ ۱۳ ۸ ۱۲
۳ مالمو ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۱ ۶ ۱۲
۴ ساندسول ۷ ۳ ۳ ۱ ۱۰ ۷ ۱۲
۵ یونکوپینگس ۷ ۳ ۳ ۱ ۸ ۶ ۱۲
۶ اوریبرو ۷ ۴ ۰ ۳ ۱۵ ۱۴ ۱۲
۷ گوتبورگ ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۵ ۹ ۱۱
۸ هلسنبورگ سوئد ۷ ۳ ۱ ۳ ۱۱ ۱۶ ۱۰
۹ الفزبورگ ۷ ۳ ۰ ۴ ۱۳ ۱۰ ۹
۱۰ همربای ۷ ۲ ۳ ۲ ۱۳ ۱۲ ۹
۱۱ آیک ۷ ۲ ۳ ۲ ۱۰ ۱۱ ۹
۱۲ کالمار سوئد ۷ ۲ ۲ ۳ ۱۱ ۱۴ ۸
۱۳ اوسترسوندس ۷ ۲ ۲ ۳ ۷ ۱۲ ۸
۱۴ هاکن ۷ ۲ ۰ ۵ ۱۰ ۱۱ ۶
۱۵ گفلی ۷ ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۷ ۵
۱۶ فلکنبی ۷ ۱ ۱ ۵ ۶ ۱۶ ۴